Bibolini

Essentie

R.o. 3.3. Beperkingen van de bevoegdheid van de directeuren met externe werking is slechts mogelijk bij of krachtens de akte van oprichting en niet bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. In casu heeft het besluit dus enkel interne werking. De vennootschap is dus gebonden aan de overeenkomst.