Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘Jurisprudentie in Beeld’: ;
 2. ‘Website’: Alle internetpagina’s van Jurisprudentie in Beeld die behoren tot de Website met url www.jurisprudentieinbeeld.nl;
 3. ‘Gebruiker’: De (rechts)persoon die gebruik maakt van de Website en/of de diensten van Jurisprudentie in Beeld;
 4. ‘Content’: Werken, geschriften, informatie, data of ander materiaal in welke vorm dan ook ter beschikking gesteld door Jurisprudentie in Beeld op haar Website.

Art. 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het oproepen, raadplegen en/of gebruiken van de Website van Jurisprudentie in Beeld door Gebruiker en op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Jurisprudentie in Beeld goederen en/of diensten van welke aard ook aan Gebruiker levert.
 2. Jurisprudentie in Beeld heeft het recht om deze voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder Gebruiker daarvan in kennis te stellen. De meest actuele voorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. Indien Gebruiker het gebruik van de Website van Jurisprudentie in Beeld voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden, impliceert dat, dat Gebruiker deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt.
 3. Door het gebruik van de Website, het aanmaken van een account, het afnemen van goederen en/of diensten van Jurisprudentie in Beeld, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker deze algemene voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van voorwaarden van Gebruiker wordt door Jurisprudentie in Beeld uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 3: Tot stand komen overeenkomst, aanmaken Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Website is het verplicht een account aan te maken. De manier waarop een account dient te worden aangemaakt, staat beschreven op de Website. Jurisprudentie in Beeld kan naar eigen inzicht bepalen of aan Gebruiker al dan niet een account zal worden verstrekt.
 2. Door het aanmaken van een account door Gebruiker en het aanvaarden van de algemene voorwaarden van Jurisprudentie in Beeld komt tussen Jurisprudentie in Beeld en Gebruiker een overeenkomst tot stand op grond waarvan Gebruiker – al dan niet tegen betaling – gebruik kan maken van de Website, diensten en/of Content van Jurisprudentie in Beeld.
 3. Gebruiker staat er jegens Jurisprudentie in Beeld voor in dat de informatie die aan Jurisprudentie in Beeld wordt verstrekt, waaronder persoonsgegevens als naam en e-mailadres, compleet, naar waarheid en juist is. Gebruiker stemt ermee in dat Jurisprudentie in Beeld de gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van het account. Raadpleeg hier het Privacy Statement van Jurisprudentie in Beeld. Gebruiker aanvaardt dit Privacy Statement en dit Privacy Statement maakt deel uit van de overeenkomst.
 4. Als Gebruiker jonger is dan zestien (16) jaar is toestemming van de ouders of voogd van Gebruiker voor het aanmaken van een account vereist. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren garandeert Gebruiker dat hij/zij zestien (16) jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn/haar ouders of voogd voor het aanmaken van een account.
 5. Gebruiker mag geen account aanmaken op naam van een derde, behoudens uitdrukkelijke toestemming van die derde.
 6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van het account voor derden en het is Gebruiker niet toegestaan derden toegang te verlenen tot de Website met behulp van zijn/haar account. Gebruiker is aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van het account van Gebruiker door derden, ongeacht eventuele toestemming of wetenschap van Gebruiker.

Artikel 4: Gebruik van de Website

 1. Gebruiker staat er jegens Jurisprudentie in Beeld voor in bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze voorwaarden.
 2. Gebruiker staat er jegens Jurisprudentie in Beeld voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden zal nakomen en zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden, mogen de activiteiten die Gebruiker verricht in het kader van het gebruik van de Website nimmer:

(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van Jurisprudentie in Beeld of van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, content en/of de computersystemen van Jurisprudentie in Beeld te omzeilen;
(v) een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Jurisprudentie in Beeld hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Jurisprudentie in Beeld en/of een derde.

Artikel 5: Beëindigen overeenkomst en verwijderen account

 1. De overeenkomst tussen Jurisprudentie in Beeld en Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan de overeenkomst beëindigen door zijn account te verwijderen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Na verwijdering van het account door Gebruiker is het besloten gedeelte van de Website niet meer toegankelijk voor Gebruiker.
 2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Jurisprudentie in Beeld ten dienste staan, is Jurisprudentie in Beeld te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande uitleg en zonder inachtneming van een opzegtermijn gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen, de activiteiten van Gebruiker in verband met de Website (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het account van Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan Gebruiker te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

(i) Gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
(ii) Jurisprudentie in Beeld van mening is dat de handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan gebruiker zelf, aan andere gebruikers of aan Jurisprudentie in Beeld kunnen toebrengen.

 1. Jurisprudentie in Beeld zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
 2. De Website kan na registratie en/of betaling door gebruiker direct worden gebruikt waardoor de diensten en/of goederen van Jurisprudentie in Beeld worden geleverd voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop Op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht van Gebruiker op grond van de Wet Koop Op Afstand wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 6: Prijs en betaling

 1. Voor het gebruik van bepaalde functionaliteiten en/of Content van de Website brengt Jurisprudentie in Beeld een vergoeding in rekening. De vergoeding wordt op de Website aan Gebruiker kenbaar gemaakt. Deze vergoeding kan met behulp van verschillende betaalmethoden vooraf worden voldaan. Ook deze betaalmethoden worden via de Website duidelijk aan Gebruiker kenbaar gemaakt.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen voor zover deze van overheidswege worden opgelegd.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Gebruiker, geldt dat Jurisprudentie in Beeld gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Gebruiker gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Art 7: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Jurisprudentie in Beeld zijn vrijblijvend, tenzij door Jurisprudentie in Beeld schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Jurisprudentie in Beeld opgegeven gegevens waarop Jurisprudentie in Beeld zijn aanbieding baseert.
 2. Indien een offerte of aanbieding van Jurisprudentie in Beeld een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door gebruiker wordt aanvaard, heeft Jurisprudentie in Beeld het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Gebruiker te herroepen.

Art. 8: Leveringstermijnen

 1. Alle door Jurisprudentie in Beeld genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Jurisprudentie in Beeld bekend waren. Jurisprudentie in Beeld spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Jurisprudentie in Beeld niet in verzuim.
 2. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Jurisprudentie in Beeld wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Gebruiker hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 3. Jurisprudentie in Beeld is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Jurisprudentie in Beeld gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Jurisprudentie in Beeld Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

 1. Jurisprudentie in Beeld is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door Gebruiker verstrekte persoonsgegevens gebruikt Jurisprudentie in Beeld om Gebruiker zo goed mogelijk te kunnen informeren omtrent Aanbiedingen. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als Gebruiker geen informatie van Jurisprudentie in Beeld wilt ontvangen, dan kan Gebruiker dat bij Jurisprudentie in Beeld kenbaar maken.
 2. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Jurisprudentie in Beeld zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale informatieverstrekking.
 3. Jurisprudentie in Beeld is gerechtigd examenuitslagen van Gebruiker in combinatie met zijn/haar naam op de Website te vermelden. Deze examenuitslagen worden daardoor openbaar en zijn te raadplegen door alle Gebruikers van de Website.
 4. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van de gegevens van Gebruiker kan Gebruiker schriftelijk bij Jurisprudentie in Beeld aanvragen.
 5. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de Website van Jurisprudentie in Beeld zijn verbonden.
 6. Jurisprudentie in Beeld kan derden (waaronder adverteerders) toestaan (persoons)gegevens (waaronder het IP-adres) van Gebruiker te verzamelen omtrent het gebruik van de Website door Gebruiker. Deze derde kan gebruik maken van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op de computer van Gebruiker worden geplaatst) teneinde te analyseren hoe Gebruiker de site gebruikt. Op basis van de verzamelde informatie omtrent het gebruik van de Website door Gebruiker kunnen gerichte advertenties worden weergegeven aan Gebruiker op de Website en ook op andere aan Jurisprudentie in Beeld gelieerde websites of applicaties.
 7. De door Gebruiker aan Jurisprudentie in Beeld verschafte persoonsgegevens worden door Jurisprudentie in Beeld met toestemming van Gebruiker gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven. Gebruiker is in de gelegenheid hiervoor bij het aanmaken van een account toestemming te geven. Deze nieuwsbrieven kunnen ook informatie of aanbiedingen van derden bevatten.
 8. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Jurisprudentie in Beeld gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt Gebruiker, voorzover nodig, er mee in dat zijn/haar (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven.
 9. Jurisprudentie in Beeld kan de Website overdragen aan een derde. Gebruiker stemt er hierbij mee in dat zijn/haar persoonsgegevens in dat geval mede worden overgedragen aan die derde.
 10. Jurisprudentie in Beeld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. auteursrechten databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot (alle onderdelen van) de Website en Content van Jurisprudentie in Beeld – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s, films e.d. – alsook de rechten met betrekking tot alle informatie, verwijzingen en publicaties waarvan door middel van deze Website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij Jurisprudentie in Beeld, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Het is de Gebruiker van deze Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jurisprudentie in Beeld of de betreffende rechthebbende niet toegestaan (onderdelen van) deze Website en/of Content (als o.a. bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen) op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) downloaden, te kopiëren, over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is de Gebruiker van deze Website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze Website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.
 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Jurisprudentie in Beeld substantiële delen van de Website en/of content op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
 4. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Jurisprudentie in Beeld aan gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content die ter beschikking wordt gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze content op de Website ter beschikking worden gesteld.
 5. Niets van wat in deze voorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker te verlenen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Website en/of Content is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen.

6.Het is Gebruiker verboden handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van Jurisprudentie in Beeld of derden. Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als hierboven beschreven in artikel 9.2 en 9.3 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Jurisprudentie in Beeld op haar computersystemen.

7.Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Art. 11: Aansprakelijkheid van Jurisprudentie in Beeld; vrijwaring

 1. De door Jurisprudentie in Beeld verstrekte Content is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan staat Jurisprudentie in Beeld niet in. Jurisprudentie in Beeld streeft er naar om de Website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar staat er niet voor in dat de inhoud van (onderdelen van) de Website na verloop van tijd of op het moment dat deze Website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De Content is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.
 2. De websites die vanuit de Website van Jurisprudentie in Beeld kunnen worden bezocht respectievelijk de websites van waaruit de Website van Jurisprudentie in Beeld kan worden bezocht, zijn niet door Jurisprudentie in Beeld ingericht en worden ook niet door Jurisprudentie in Beeld onderhouden. Jurisprudentie in Beeld is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 3. Jurisprudentie in Beeld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van haar Website, de op haar Website getoonde Content (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (I) de informatie, (II) informatie op of via een Website waarnaar op haar Website verwezen wordt, of (III) informatie van of via een Website die naar haar Website verwijst, (IV) informatie, die zonder voorafgaand overleg met Jurisprudentie in Beeld op de Website wordt geplaatst.
 4. De aansprakelijkheid van Jurisprudentie in Beeld voor directe schade is in ieder geval beperkt tot vergoeding tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) per gebeurtenis. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar.
 5. Jurisprudentie in Beeld is nimmer aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Aanbieder opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.
 6. Alle aansprakelijkheid van Jurisprudentie in Beeld voor (in)directe schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers, verband houdende met het gebruik van de Website, met Content die op de Website (door derden of door Jurisprudentie in Beeld) is geplaatst, met Aanbiedingen waarnaar op de Website wordt verwezen of met handelen in strijd van deze voorwaarden door Gebruiker, is uitgesloten.
 7. Gebruiker vrijwaart Jurisprudentie in Beeld voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website door Gebruiker, waaronder productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, materiaal, fabrikaat, halffabrikaat, grondstof of onderdeel en/of instructie daarvan dat is aangeschaft naar aanleiding van of anderszins in verband kan worden gebracht met een bezoek aan de Website.
 8. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Jurisprudentie in Beeld zich bedient.
 9. Voorzover er enige aansprakelijkheid op Jurisprudentie in Beeld mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid jegens Gebruiker en/of derden, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Gebruiker aan Jurisprudentie in Beeld betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Jurisprudentie in Beeld is voortgevloeid.

Art. 12: Overmacht

 1. Jurisprudentie in Beeld is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Jurisprudentie in Beeld, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Gebruiker aan Jurisprudentie in Beeld zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Gebruiker aan Jurisprudentie in Beeld is voorgeschreven.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13: Garanties

 1. Jurisprudentie in Beeld geeft geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik van haar Website en/of de inhoud en conformiteit van de aangeboden Content. Jurisprudentie in Beeld garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
 2. Het gebruik maken van de Website, diensten en/of Content van Jurisprudentie in Beeld biedt geen enkele garantie omtrent het al dan niet met goed gevolg afleggen door Gebruikers van tentamens, examens of toetsen in de ruimste zin van het woord. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker zelf dat hij zich goed voorbereid op door hem af te leggen tentamens. De Website en de daarop aangeboden Content en diensten van Jurisprudentie in Beeld kunnen slechts als een hulpmiddel dienen bij de voorbereiding van tentamens.

Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. Op alle Aanbiedingen, overeenkomsten of wel de gehele rechtsverhouding tussen Jurisprudentie in Beeld en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien en voor zover enig onderdeel of enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

Artikel 15: Geschillen

 1. Indien zich geschillen voordoen zullen partijen in eerste instantie trachten in minnelijk overleg tot een oplossing te komen.
 2. Indien een geschil aan een gerechtelijke instantie wordt voorgelegd is uitsluitend de Rechtbank te Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen. Jurisprudentie in Beeld behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval het geschil voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van Gebruiker.

DISCLAIMER

Artikel 1: Het gebruik van deze website

 1. Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website zijn de algemene voorwaarden van Jurisprudentie in Beeld van toepassing die op verzoek worden toegezonden en die u kunt raadplegen en downloaden op deze website onder deze link.
 2. De door Jurisprudentie in Beeld op deze website verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Jurisprudentie in Beeld streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.
 3. De websites die vanuit deze website kunnen worden bezocht respectievelijk de websites van waaruit deze website kan worden bezocht, zijn niet door Jurisprudentie in Beeld ingericht en worden ook niet door Jurisprudentie in Beeld onderhouden.
 4. Jurisprudentie in Beeld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met Jurisprudentie in Beeld op de website wordt geplaatst.

Artikel 2: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. auteursrechten databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot (alle onderdelen van) de Website van Jurisprudentie in Beeld – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s e.d. – alsook de rechten met betrekking tot alle aanbiedingen, verwijzingen en publicaties waarvan door middel van deze Website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij Jurisprudentie in Beeld, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Het is de gebruiker van deze Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jurisprudentie in Beeld of de betreffende rechthebbende niet toegestaan (onderdelen van) de Website (als o.a. bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen) op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) downloaden, te kopiëren, over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is de gebruiker van deze Website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze Website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.
 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Jurisprudentie in Beeld substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
 4. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze disclaimer alsmede in de algemene voorwaarden van Jurisprudentie in Beeld, verleent Jurisprudentie in Beeld aan gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content die ter beschikking worden gesteld door middel van deze Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op deze Website ter beschikking worden gesteld.
 5. Niets van wat in deze disclaimer en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker te verlenen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen.
 6. Het is Gebruiker verboden handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van Jurisprudentie in Beeld of derden. Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als hierboven beschreven in artikel 2.2 en 2.3 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Jurisprudentie in Beeld op haar computersystemen.
 7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.